Odpowiedzialność za treść

Ochrona danych i klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść

Zawartość naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 ust. 1 TMG za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązki usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają przez to nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania informacji o konkretnym naruszeniu prawa. Jak tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego też nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za zawartość stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiedzialny jest zawsze ich właściciel lub operator. Strony, do których prowadzą odnośniki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania odnośników. Treści niezgodne z prawem nie były rozpoznawane w momencie linkowania. Stała kontrola treści linkowanych stron nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Linki takie zostaną usunięte natychmiast po uzyskaniu informacji o wszelkich naruszeniach prawa.

prawa autorskie

Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i jakakolwiek forma komercjalizacji takich materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli jednak dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Jak tylko dowiemy się o wszelkich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.

Oświadczenie o ochronie prywatności


Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu Zäuneauspolen.de. Korzystanie ze stron internetowych Zäuneauspolen.de jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby zainteresowanej.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu danej osoby, odbywa się zawsze zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w danym kraju, obowiązującymi w Zäuneauspolen.de. Za pomocą niniejszej polityki prywatności nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych.

Zäuneauspolen.de, jako administrator danych, wdrożył wiele technicznych i organizacyjnych środków w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może mieć w zasadzie luki w bezpieczeństwie, tak że nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazywać nam dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

1. definicje


Polityka prywatności Zäuneauspolen.de opiera się na pojęciach używanych w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu w sprawie ochrony danych (DS-GVO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno dla społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zagwarantować, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić zastosowane terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności używamy między innymi następujących terminów:

a) dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej “osobą, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jedną konkretną cechę wyrażającą tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

b) Osoba, której dotyczą dane
Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

c) przetwarzanie
Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji, które są przeprowadzane z wykorzystaniem lub bez wykorzystania procesów zautomatyzowanych i które odnoszą się do danych osobowych, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kojarzenie, kwalifikowanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczeniem przetwarzania jest znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie
Profilowanie to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, wiarygodnością, postępowaniem, miejscem pobytu lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.

f) pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez dostarczenia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) administrator danych lub administrator danych
Administratorem lub administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administrator lub administratorzy mogą zostać wyznaczeni zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich na podstawie określonych kryteriów.

h) Przetwórcy w ramach umowy
Przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

(i) Odbiorca
Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy osoba ta jest osobą trzecią, czy nie. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście szczególnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.

j) osoby trzecie
Osoba trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub organ inny niż podmiot danych, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

k) zgoda
Zgoda oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli osoby, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, wskazującego, że wyraża ona zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

nazwę i adres administratora danych
Osobą odpowiedzialną w rozumieniu rozporządzenia podstawowego o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest Komisarz Ochrony Danych:

2. nazwę i adres kontrolera


Osobą odpowiedzialną w rozumieniu rozporządzenia podstawowego o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest Komisarz Ochrony Danych:

Zäuneauspolen.de
Karl-Liebknecht-Str. 111
16548 Glienicke-Nordbahn
Deutschland (niemiecki)

Telefon: 033056248983

E-mail: info@zaeuneauspolen.de

Strona internetowa: www.zäuneauspolen.de

3. pliki cookie


Strony internetowe Zäuneauspolen.de używają plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator cookie jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie przeglądarki danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Specyficzna przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

Poprzez użycie plików cookie, Zäuneauspolen.de może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie można zoptymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej w interesie użytkownika. Cookies umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład, użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępu za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ są one przejmowane przez stronę internetową i pliki cookie przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupów za pomocą pliku cookie.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Co więcej, pliki cookie, które zostały już ustawione, mogą być w każdej chwili usunięte przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pewnych okolicznościach w pełni użyteczne.

4. gromadzenie ogólnych danych i informacji


Strona Zäuneauspolen.de gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, ma dostęp do strony internetowej lub za pomocą automatycznego systemu. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Można rejestrować (1) typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony, do których dostęp uzyskuje się poprzez system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataku na nasze systemy informatyczne.

Zäuneauspolen.de nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby zainteresowanej podczas korzystania z tych ogólnych danych i informacji. Informacje te są potrzebne (1) do prawidłowego dostarczenia treści naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści i reklamy naszej strony internetowej, (3) do zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) do dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem oceniane przez Zäuneauspolen.de zarówno pod względem statystycznym, jak i w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez daną osobę.

5.Rejestracja na naszej stronie internetowej


Podmiot danych ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora danych poprzez podanie danych osobowych. Dane osobowe przekazywane do administratora danych są określane przez odpowiednią maskę wejściową używaną do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora danych i na jego własne potrzeby. Administrator danych może zlecić ujawnienie danych jednemu lub kilku przetwarzającym, takim jak dostawca usług przesyłania paczek, który będzie również wykorzystywał dane osobowe wyłącznie do celów wewnętrznych przypisywanych administratorowi danych.

Poprzez rejestrację na stronie internetowej administratora danych zapisywany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) osobie, której dane dotyczą, oraz data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się na tle, że tylko tak, aby można było zapobiec nadużyciom naszych usług, a dane te umożliwiają w razie potrzeby wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest konieczne do ochrony administratora danych. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje obowiązek prawny lub dane te są wykorzystywane w postępowaniu karnym.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, poprzez dobrowolne podanie danych osobowych służy celowi administratora danych do zaoferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora danych.

Administrator danych w każdej chwili i na żądanie przekaże osobie, której dane dotyczą, informacje o tym, jakie dane osobowe dotyczące tej osoby są przechowywane. Ponadto administrator danych poprawi lub usunie dane osobowe na żądanie lub powiadomienie osoby, której dane dotyczą, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami przechowywania danych. Inspektor ochrony danych wymieniony w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności oraz cały personel kontrolera danych jest dostępny dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

6.możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem strony internetowej


Strona internetowa Zäuneauspolen.de zawiera, ze względu na przepisy prawa, informacje, które pozwalają na szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, jak również bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

7.rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych


Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania danych lub, jeżeli jest to przewidziane w dyrektywie europejskiej i przepisach wykonawczych lub przez innego prawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator danych.

Jeżeli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeżeli wygasa okres przechowywania przewidziany w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub innym właściwym ustawodawcy, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. prawa osoby, której dane dotyczą


a) Prawo do potwierdzenia
Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i twórcę rozporządzenia, do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy odnoszące się do niego dane osobowe są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.

b) Prawo dostępu
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i twórcę rozporządzenia, do uzyskania w dowolnym momencie, bezpłatnie od administratora danych, informacji na temat danych osobowych jej dotyczących, które były przechowywane, oraz kopii tych informacji. Ponadto prawodawca europejski przekazał osobie, której dane dotyczą, następujące informacje:

celów przetwarzania danych
kategorie przetwarzanych danych osobowych
odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu
istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, lub do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych DS oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotnych informacji dotyczących logiki, zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla podmiotu danych
Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wiedzieć, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń w związku z transferem.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.

c) Prawo do sprostowania
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, zgodnie z dyrektywą europejską i rozporządzeniem wykonawczym, do bezzwłocznego żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać przekształcenia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą dodatkowego oświadczenia.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.

d) Prawo do odwołania (prawo do bycia zapomnianym)
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem europejskim, zażądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, które podlegają jednemu z poniższych warunków i w zakresie, w jakim przetwarzanie to nie jest konieczne:

Dane osobowe zostały zebrane do takich celów lub przetworzone w inny sposób, dla którego nie są już potrzebne.
Osoba, której dotyczą dane, wycofuje swoją zgodę, na podstawie której przetwarzanie zostało oparte na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych DS lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych DS i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych na mocy DS i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu na mocy art. 21 ust. 2 DS Block Exemption Regulation.
Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator danych.
Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.
Jeżeli zaistnieje jeden z wyżej wymienionych powodów i dana osoba chce usunąć dane osobowe przechowywane w Zäuneauspolen.de, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych. Inspektor ochrony danych Zäuneauspolen.de lub inny pracownik dopilnuje, aby wniosek o usunięcie danych został niezwłocznie rozpatrzony.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Zäuneauspolen.de i jeżeli nasza firma jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 DS-GVO, wówczas Zäuneauspolen.de ponosi odpowiedzialność.de, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, uzasadnione środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają ujawnione dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, poprosiła tych innych administratorów danych o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Inspektor ochrony danych Zäuneauspolen.de lub inny pracownik podejmie niezbędne kroki w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem europejskim, zwrócić się do administratora danych o ograniczenie przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres czasu, który pozwala administratorowi danych na weryfikację dokładności danych osobowych.
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, może odmówić usunięcia danych osobowych zebranych na jej temat przez osoby trzecie, a osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić korzystanie z cookies na naszej stronie internetowej, jak opisano powyżej, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, tym samym trwale sprzeciwiając się stosowaniu cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie do konwersji w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Google AdWords może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe. Ponadto, osoba zainteresowana ma możliwość sprzeciwienia się reklamie związanej z zainteresowaniem przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi uzyskać dostęp do linku www.google.de/settings/ads z dowolnej przeglądarki internetowej, z której korzysta, i dokonać tam pożądanych ustawień. Dalsze informacje i obowiązujące w Google przepisy o ochronie danych osobowych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .
Ten link umożliwia wyłączenie Google Analytics śledzenia dla tej strony. Plik cookie jest ustawiony: Wyłącz Google Analytics

15. polityka prywatności w odniesieniu do korzystania i stosowania Instagramu
Kontroler danych posiada zintegrowane elementy usługi Instagram na tej stronie internetowej. Instagram jest usługą, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna, która umożliwia użytkownikom dzielenie się zdjęciami i filmami wideo, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Za każdym razem, gdy jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej jest wywoływana, obsługiwana przez kontroler danych i na której został zintegrowany komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Instagram o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Instagram. W ramach tego procesu technicznego Instagram uzyskuje wiedzę, którą konkretną stronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba.

Jeśli dana osoba jest zalogowana do Instagramu w tym samym czasie, Instagram rozpoznaje, która konkretna strona jest odwiedzana przez daną osobę za każdym razem, gdy osoba ta odwiedza naszą stronę internetową i przez cały okres pobytu tej osoby na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Instagram i mapowane przez Instagram na konto Instagram danej osoby. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie na jeden z przycisków Instagram zintegrowanych z naszą stroną internetową, przesłane dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Instagram osoby, której dane dotyczą oraz przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram otrzymuje od Instagramu informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę za każdym razem, gdy jest zalogowana do Instagramu w tym samym czasie, w którym odwiedza naszą stronę, niezależnie od tego, czy kliknęła na komponent Instagram. Jeśli dana osoba nie chce, aby Instagram otrzymywał takie informacje, może zapobiec transmisji poprzez wylogowanie się ze swojego konta Instagram przed wejściem na naszą stronę internetową.

Aby uzyskać więcej informacji oraz zapoznać się z aktualnymi praktykami Instagramu w zakresie ochrony prywatności, prosimy odwiedzić strony https://help.instagram.com/155833707900388 oraz https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

16. polityka prywatności w zakresie wykorzystania i stosowania Pinterestu
Kontroler danych ma wbudowane komponenty Pinterest Inc. na tej stronie internetowej. Pinterest to tzw. sieć społeczna. Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań towarzyskich, społeczność online, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub firmowych. Pinterest umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej publikowanie kolekcji obrazów i pojedynczych zdjęć, jak również opisów na wirtualnych tablicach ogłoszeń (tzw. pinning), które z kolei mogą być udostępniane (tzw. repinning) lub komentowane przez innych użytkowników.

Spółką operacyjną Pinterest jest Pinterest Inc. 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Za każdym razem, gdy jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej jest odwiedzana, która jest obsługiwana przez kontroler danych i na której zintegrowany jest komponent Pinterest (Pinterest plug-in), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Pinterest o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Pinterest z Pinterest. Więcej informacji o Pinterest można znaleźć na stronie https://pinterest.com/ W ramach tego procesu technicznego Pinterest uzyskuje wiedzę na temat tego, która podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez daną osobę.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana do Pinterest, Pinterest rozpoznaje, którą konkretną stronę naszej strony internetowej odwiedza za każdym razem, gdy dana osoba wchodzi na naszą stronę internetową i przez cały okres pobytu tej osoby na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez składnik Pinterest i przypisywane przez Pinterest do odpowiedniego konta Pinterest danej osoby. Jeśli dana osoba naciśnie przycisk Pinterest zintegrowany na naszej stronie internetowej, Pinterest przydziela te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest danej osoby i zapisuje te dane osobowe.

Pinterest otrzymuje za pośrednictwem komponentu Pinterest informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli jest zalogowana do Pinterest w tym samym czasie, w którym uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Pinterest, czy nie. Jeśli dana osoba nie chce, aby informacje te były przekazywane w ten sposób do Pinterest, może zapobiec ich przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta Pinterest przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez Pinterest, która jest dostępna na stronie https://about.pinterest.com/privacy-policy, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Pinterest.

17. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania Twittera
Kontroler danych ma wbudowane komponenty Twittera na tej stronie internetowej. Twitter jest wielojęzyczną, publicznie dostępną usługą mikroblogowania, w której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, tzn. krótkie wiadomości o długości do 140 znaków. Te krótkie wiadomości mogą być dostępne dla każdego, w tym dla osób, które nie są zarejestrowane na Twitterze. Tweety są również wyświetlane dla tzw. naśladowców danego użytkownika. Śledzący są inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia adresowanie do szerokiego grona odbiorców za pośrednictwem hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Po każdym wejściu na jedną z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler danych i na której zintegrowany jest komponent Twitter (przycisk Twitter), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Twittera o pobranie z Twittera reprezentacji odpowiedniego komponentu Twittera. Więcej informacji na temat przycisków na Twitterze można znaleźć na stronie https://about.twitter.com/de/resources/buttons . W ramach tego procesu technicznego Twitter otrzymuje informacje o tym, które podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez daną osobę. Celem integracji komponentu Twitter jest umożliwienie naszym użytkownikom redystrybucji treści tej strony, aby ta strona była znana w cyfrowym świecie i aby zwiększyć nasz ruch.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje, która strona naszej strony internetowej jest odwiedzana za każdym razem, gdy dana osoba wchodzi na naszą stronę internetową i przez cały okres pobytu tej osoby na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Twitter i przypisywane przez Twitter do odpowiedniego konta na Twitterze danej osoby. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Twittera danej osoby i będą przechowywane i przetwarzane przez Twittera.

Twitter zawsze będzie otrzymywał informacje za pośrednictwem komponentu Twitter, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana na Twitterze w tym samym czasie, w którym uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Twitter czy nie. Jeśli dana osoba nie chce w ten sposób przekazywać tych informacji na Twitterze, może zapobiec ich przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wejściem na naszą stronę internetową.

Aktualną politykę prywatności na Twitterze można znaleźć na stronie https://twitter.com/privacy?lang=en.

18. Polityka prywatności w zakresie korzystania z YouTube i korzystania z niego
Kontroler danych ma wbudowane komponenty YouTube na tej stronie internetowej. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo zamieszczanie klipów wideo i innych użytkowników, aby oglądać, oceniać i komentować je bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju filmów wideo, dlatego też kompletne programy filmowe i telewizyjne, jak również teledyski, zwiastuny lub filmy wideo wykonane przez samych użytkowników mogą być dostępne poprzez portal internetowy.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za każdym razem, gdy komponent YouTube (wideo YouTube) został zintegrowany z jedną z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler danych, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent YouTube o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/ . W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google uzyskują informacje o tym, która podstrona naszej strony jest odwiedzana przez daną osobę.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą podstronę naszej strony internetowej odwiedza dana osoba, wywołując podstronę zawierającą wideo YouTube. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube danej osoby.

YouTube i Google będą otrzymywać za pośrednictwem komponentu YouTube informacje, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową za każdym razem, gdy osoba ta jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, w którym uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, niezależnie od tego, czy osoba ta kliknie na wideo YouTube, czy nie. Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest zamierzone przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, może zapobiec takiemu przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Opublikowane przez YouTube przepisy o ochronie danych osobowych, które są dostępne na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, dostarczają informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

19. podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia innych świadczeń, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo odnosi się do takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych, takich jak w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży prawny obowiązek przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. c) DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby osoba odwiedzająca naszą firmę została poszkodowana, a jej nazwisko, wiek, dane z ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Następnie przetwarzanie będzie oparte na art. 6 I lit. d DS-GVO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile nie przeważają interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie Komisja uznała, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 DS Block Exemption Regulation).

20. uzasadniony interes w przetwarzaniu danych realizowany przez administratora danych lub osobę trzecią
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 lit. f) DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

21. okres przechowywania danych osobowych
Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania danych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, chyba że nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

22. postanowienia prawne lub umowne dotyczące przekazywania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieudzielenia danych osobowych
Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umownym). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że dana osoba udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba zainteresowana jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznacza, że umowa nie może zostać zawarta z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba, której dane dotyczą, przekaże dane osobowe, musi skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Nasz inspektor ochrony danych osobowych informuje osobę, której dane dotyczą, w zależności od przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie są konsekwencje braku dostępności danych osobowych.

23. istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego
Jako firma odpowiedzialna powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.